Dr.-Ing. Weifang Xiao

Dr.-Ing. Weifang Xiao
Professur für Baustatik
Gebäude 37, Zimmer 1213A
+49 89 6004-2897
weifang.xiao@unibw.de

Dr.-Ing. Weifang Xiao