Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

UniBwM » EIT » EIT4_1 » Elektronik » Forschung » Electron drift velocity 0.5V

Electron drift velocity 0.5V

Electron drift velocity for a bias of 0.5V applied to the RHS terminal